خرداد 30, 1396

دومین مجمع عمومی اقتصاد با عنوان اقتصاد و صنعت گردشگری

چهارشنبه 15/12/94 ، گروه گردشگری پرسیس، دومین مجمع گروه آموزشی اقتصاد با عنوان صنعت توریسم را در مرکز تحقیقات معلمان اصفهان با سخنرانی سرکار خانم ندا ترابی فارسانی برگزار نمود.
اردیبهشت 14, 1393

اولین مجمع عمومی گروه اقتصاد و گروه هنری پرسیس

گروه هنری پرسیس در راستای اهداف خود و به منظور آگاه سازی افراد جامعه، به ویژه گروه آموزشی اقتصاد آموزش و پرورش استان اصفهان، با مباحث بازاریابی هنر و صنایع دستی، همچنین مزایای اقتصادی آن در فروردین 1394 نمایشگاه صنایع دستی در مرکز تحقیقات معلمان اصفهان برگزار نمود.