اردیبهشت 14, 1393

اولین مجمع عمومی گروه اقتصاد و گروه هنری پرسیس

گروه هنری پرسیس در راستای اهداف خود و به منظور آگاه سازی افراد جامعه، به ویژه گروه آموزشی اقتصاد آموزش و پرورش استان اصفهان، با مباحث بازاریابی هنر و صنایع دستی، همچنین مزایای اقتصادی آن در فروردین 1394 نمایشگاه صنایع دستی در مرکز تحقیقات معلمان اصفهان برگزار نمود.