كارگاه رنگرزی طبيعي در حاشیه شورای جهانی صنایع دستی